Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden bij het gebruik van allefotografiecursussen.nl

In het kort:

Welkom bij AlleFotografieCursussen.nl! Wij vinden het belangrijk dat we samen een helder beeld hebben over de relatie tussen ons platform en jou. Daarvoor hebben wij de volgende algemene voorwaarden opgesteld. Voor jouw leesgemak hebben we ook een samenvatting geschreven.

AlleFotografieCursussen.nl is een site waarop je reclame kunt maken voor je diensten. Je kunt op onze site je eigen cursussen en workshops uitlichten, in het basis-account maximaal 1, in het premium account zoveel als je maar wil. 

Dit betekent dat wanneer je tekst- of beeldmateriaal op de site zet, je ons tegelijk toestemming geeft om dit materiaal daadwerkelijk weer te geven aan het publiek, binnen de grenzen van de site. 
Geen zorgen; wij krijgen alleen de rechten die we nodig hebben voor de werking van de site en de promotie van de workshops die je plaatst, verder gebruiken we je materiaal niet. We geven je veel vrijheid bij het invullen van de ruimte op de site, maar we vragen wel dat je geen choquerend tekst- of beeldmateriaal plaatst en geen materiaal dat eigenlijk van iemand anders is.

Je abonnement op de site duurt een jaar. Als je daarna graag opnieuw een jaar wil abonneren wordt dat automatisch voor je gedaan. Als je geen gebruik meer wil maken van onze diensten vragen wij dat je dat uiterlijk tien dagen van te voren aangeeft.

Dan onze verplichtingen. Wij doen ons best om de site zo goed en toegankelijk mogelijk te maken voor jou en voor ons publiek, zodat wij jou het best mogelijke product kunnen bieden. Dat betekent niet dat wij kunnen garanderen dat er nooit een technische fout zal zijn waardoor de site even onbereikbaar is, maar het betekent wel dat wij in zo’n geval alle zeilen bijzetten om het probleem te verhelpen. Verder stellen wij je een jaar lang in staat om gebruik te maken van de site en daar zo veel cursussen aan te bieden als je wilt.

Hieronder vind je de algemene voorwaarden in zijn geheel. Alvast bedankt voor het lezen, en veel plezier met je workshops!

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen AlleFotografieCursussen / iSi Fotografie, hierna te noemen: iSi Fotografie, met gebruikers/abonnees die wensen gebruik te maken van de digitale omgeving van AlleFotografieCursussen, dan wel een abonnement af te sluiten voor privileges binnen de digitale omgeving, zoals onder meer het mogen plaatsen van uitgebreidere advertenties.

Gebruiker c.q. Abonnee is, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beheerder, niet gerechtigd zijn/haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen.

2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Beheerder: iSi Fotografie, de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Abonnee: de betalende gebruiker, tevens de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebuiker: de niet-betalende gebruiker, tevens de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw. 
Site: de digitale omgeving onder het beheer en gebruik van Allefotografiecursussen, te vinden onder het URL adres https://www.allefotografiecursussen.nl/ .
Productie: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken gelijk gesteld kunnen worden.
Producent: de rechthebbende van een Productie, dan wel de persoon van wie redelijkerwijs mag worden vermoed dat deze rechthebbende is.

3. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Beheerder en Gebruiker c.q. Abonnee, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
De toepasselijkheid van enig andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook bij de dienstverlening aan Beheerder zijn betrokken.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
Het aangaan van een abonnement gebeurd per e-mail door invulling van een door Beheerder aangeboden webformulier. Een overeenkomst komt stand indien en voor zover Beheerder een aanvraag van Abonnee schriftelijk, per (welkomst) e-mail dan wel door middel van een welkomstbrief bevestigt dan wel zodra uitgever uitvoering geeft aan de overeenkomst. Beheerder behoudt zich het recht voor een aanvraag niet te accepteren c.q. de overeenkomst te annuleren om enige reden. Abonnee wordt in de opdrachtbevestiging verzocht de daarin vermelde gegevens te controleren en eventuele correcties binnen acht dagen na datum van de opdrachtbevestiging aan Beheerder kenbaar te maken; een en ander bij gebreke waarvan Beheerder ervan mag uitgaan dat de door haar vermelde gegevens correct zijn. Als aanvangsdatum van het abonnement geldt de datum, zoals vermeld in de schriftelijke dan wel e-mailbevestiging van Beheerder.

5. Prijzen
Prijzen zijn inclusief BTW, behoudens indien en voor zover in het kader van de aanbieding van Beheerder zulks uitdrukkelijk anders is geformuleerd. Voor betaling per giro, iDeal en creditcard kunnen andere tarieven gelden vanwege administratieve redenen dan voor betaling per automatische incasso. 

6. Duur van de overeenkomst
Het Abonnement wordt aangegaan voor de duur van een jaar, te rekenen vanaf de dag dat het Abonnement is afgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien er geen opzegging heeft plaatsgevonden wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met dezelfde duur en onder de voorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat de verlenging plaatsvindt[G1] , als ware er een nieuw abonnement afgesloten.

7. Klachten
Klachten inzake de inhoud en werking van de Site kunnen ter attentie worden gebracht van Beheerder, in welk geval Beheerder de klacht in behandeling neemt en, indien zij dat nodig acht, zich inspant om de situatie in kwestie zo snel mogelijk naar eigen inzicht te verbeteren, tenzij dit tot onevenredige schade voor Beheerder zou leiden. 

8. Intellectuele eigendom
Abonnee erkent dat op alle digitale uitgaven en producties waartoe de Site toegang verschaft exclusieve eigendoms- c.q. gebruiksrechten berusten. Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Producent c.q. Beheerder derhalve niet gerechtigd de ontvangen informatie op enige wijze openbaar te maken, te scannen, kopiëren, bewerken, aan te passen of op enige wijze te exploiteren.
De Producent van elk afzonderlijk werk behoudt uitdrukkelijk alle (auteurs)rechten voor met betrekking tot de Producties. Indien en voor zover de Abonnee in strijd met het hierboven staande c.q. de exclusieve (eigendoms)rechten op de geleverde Producties handelt jegens de Producent, is Abonnee aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade bij Producent en/of Beheerder, onverlet de overige rechten van Producent of Beheerder krachtens wet of overeenkomst. Onder de exclusieve rechten van Producent of Beheerder worden in het bijzonder verstaan auteursrecht en/of databankrechten ten aanzien van inhoud van de digitale uitgaven/Producties. Deze rechten berusten bij Producent dan wel Beheerder. 

9. Verplichtingen
Uitgever zal zich zoveel mogelijk inspannen om de beschikbaarstelling van Producten binnen de Site aan de op Gebruiker c.q. Abonnee de overeengekomen wijze te realiseren.
Gebruiker c.q. Abonnee erkent dat Beheerder in beginsel slechts gehouden is tot de beschikbaarstelling ten behoeve van kennisname door Gebruiker c.q. Abonnee van de Digitale uitgaven, waarbij Gebruiker c.q. Abonnee primair verantwoordelijk is voor de (aanschaf en deugdelijkheid van) door hem/haar gebruikte hardware, software en verbindingen ten behoeve van de ontvangst en kennisneming van de Digitale uitgaven.
Eventuele wijziging van hardware en/of software en/of technische voorzieningen met betrekking tot de distributie c.q. het realiseren van connectie komen, behoudens voor zover uitdrukkelijk en geheel onder beheer van Beheerder, niet voor rekening en risico van Beheerder, onverlet het gegeven dat Beheerder zich in een dergelijk geval zal inspannen om de terbeschikkingstelling van de Digitale uitgaven zoveel mogelijk te continueren. Beheerder verleent geen garantie met betrekking tot ongestoord gebruik en/of ongehinderde toegang tot de Digitale uitgaven voor Gebruiker c.q. Abonnee onverlet haar inspanningsverplichting om zoveel mogelijk te bewerkstelligen dat Gebruiker c.q. Abonnee kennis kan nemen van de Digitale uitgaven van Beheerder. Behoudens opzet of grove schuld heeft Gebruiker c.q. Abonnee geen recht op teruggave van (een deel van) het door hem voldaan abonnementsgeld, indien de Digitale uitgaven gedurende een of meerdere dagen niet of nauwelijks oproepbaar dan wel te raadplegen is. Gebruiker c.q. Abonnee erkent en stemt ermee in dat Beheerder in het kader van de terbeschikkingstelling van de Digitale uitgaven technische wijzigingen dient aan te kunnen (laten) brengen aan de Site en accepteert eventuele tijdelijke ontoegankelijkheid van de Site die daar het gevolg van kan zijn.
Indien en voor zover naar het oordeel van Beheerder Gebruiker c.q. Abonnee in strijd met zijn/haar verplichtingen op niet toelaatbare wijze gebruikmaakt van de door Beheerder en/of Producent ter beschikking gestelde Digitale uitgaven is Beheerder gerechtigd Gebruiker c.q. Abonnee de toegang tot de Digitale uitgaven dan wel de Site te ontzeggen c.q. op te schorten. Dit recht heeft Beheerder ook indien Beheerder een redelijk vermoeden heeft dat Gebruiker c.q. Abonnee dreigt op een ontoelaatbare wijze gebruik te maken van de door Beheerder en/of Producent ter beschikking gestelde Digitale uitgaven.
Gebruiker c.q. Abonnee is in het kader van een door hem/haar toebehorende login-account ter zake het gebruik van de Site niet gerechtigd om desbetreffende accountgegevens op enige manier ter beschikking te stellen, bekend te maken of over te dragen aan een derde partij.

10. Overmacht en aansprakelijkheid
In alle gevallen van overmacht waardoor toegang tot de digitale uitgaven of diensten uitblijft is Beheerder, zolang de verhindering blijft bestaan, niet gehouden tot nakoming en heeft Abonnee geen recht op restitutie van abonnementsgelden c.q. betaalde vergoedingen. Onder overmachtsituatie wordt onder meer verstaan: technische mankementen, storingen, virussen, etcetera aan hardware en/of software dan wel verbindingen.
Beheerder is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor uitingen van derden in haar producten of binnen de Site, in het bijzonder advertentionele uitingen dan wel informatie van websites van derden, die via de Digitale uitgaven van Beheerder te benaderen zijn.
Beheerder is in beginsel, behoudens opzet of grove schuld die haar toe te rekenen is, niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de geboden informatie door Gebruiker c.q. Abonnee.

11. Voorwaarden plaatsen tekst- en/of beeld
De Gebruiker c.q. Abonnee die tekst- en/of beeldmateriaal plaatst op de Site (waaronder brieven, schriftelijke reacties, foto’s, video’s of andere inhoud) dient rechthebbende te zijn op het betreffende tekst- en/of beeldmateriaal. De rechthebbende behoudt het auteursrecht, maar verleent door inzending en/of plaatsing een onvoorwaardelijke overdraagbare licentie voor onbeperkte tijd, met het recht van sublicentie, om dit ingezonden of geplaatste materiaal, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken binnen het kader van de Site en op te slaan in (elektronische) databanken. Indien Gebruiker c.q. Abonnee geen rechthebbende is op het betreffende materiaal dient hij/zij toestemming te hebben van de rechthebbende voor plaatsing en de naam van de rechthebbende te vermelden, tenzij rechthebbende uitdrukkelijk heeft vermeld dat naamsvermelding niet noodzakelijk is. Tevens dient Gebruiker c.q. Abonnee bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van de geportretteerde(n).

Betreffende Gebruiker c.q. Abonnee is aansprakelijk voor door de Beheerder te lijden schade, indien in strijd met het bovenstaande wordt gehandeld en vrijwaart Beheerder voor vorderingen van derde ter zake.

12. Persoonsgegevens; gegevens; privacy

Gebruiker c.q. Abonnee verstrekt zijn/haar persoonsgegevens aan Beheerder en verleent zijn/haar toestemming tot het verwerken en gebruiken hiervan voor (het functioneren van) de Site. Beheerder is verplicht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. De persoonsgegevens van Gebruiker c.q. Abonnee worden opgenomen in het bestand dat gebruikt wordt voor de administratie van Beheerder. Met betrekking tot het (overige) gebruik van persoonsgegevens geldt het betreffende Privacystatement van Beheerder, dat op de deugdelijke wijze aan Gebruiker c.q. Abonnee ter kennis zal worden gebracht.
Het IP-adres van Gebruiker c.q. Abonnee van een reactie wordt automatisch opgeslagen in het systeem van de Site.
Persoonsgegevens kunnen worden afgestaan aan derden in het kader van een strafrechtelijk (voor)onderzoek, of in andere gevallen waarbij er een dergelijk groot maatschappelijk belang gediend wordt dat het recht van de gebruiker daarvoor moet wijken. Voor zover nodig zal Gebruiker c.q. Abonnee in een dergelijke situatie toestemming zijn/haar toestemming en medewerking verlenen met betrekking tot het proces van openbaarmaking.

13. Dwingend recht

Indien een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van enige andere overeenkomst tussen Gebruiker c.q. Abonnee en de Beheerder in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal de Beheerder deze vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling.

14. Rechts- en forumkeuze
Op alle met Beheerder gesloten overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele toegerekend kunnen worden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst zullen, zover niet wettelijk anders voorgeschreven uit dwingend recht, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

15. Reparatieclausule
Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, als gevolg van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst. Als op enige bepaling in deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst rechtens geen beroep kan worden gedaan blijft het overige gedeelte van de overeenkomst onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling c.q. gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijk gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.